Valdez, where mountains & utility poles collide

Snow covered mountain in back of utility poles in Valdez - Around Alaska